Planned litters

RACHELA Z Gildii Nieustraszonych

x

PHIGO Z Gildii Nieustraszonych

we expect puppies around 24.06.2022

HELGA Z Gildii Nieustraszonych

x

IVANHOE Z Gildii Nieustraszonych

we expect puppies around 08.07.2022

IGA Z Gildii Nieustraszonych

x

JUNIOR Z Gildii Nieustraszonych

we expect puppies around 14.07.2022